Generalforsamling 2023

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Russian Blue Klubben

Lørdag den 11.3. 2023. kl.13.00

Sted: Bueparken 94, 2750 Ballerup

Generalforsamlingen afholdes i.h.t. klubbens vedtægter §4.

Dagsorden:

Valg af dirigent

Valg af referent

Formandens beretning

Godkendelse af regnskab for 2022

Indkomne forslag.

Fastsættelse af kontingent for 2024 og killingeafgift for 2023

Budget 2023

Valg af bestyrelse og suppleanter

Valg af revisor og revisor suppleant

Evt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde

Senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Klubben vil servere kaffe og kage, så vi vil værdsætte at vide hvor mange der kommer. Send gerne en mail til formand@russianblue.dk

Vel mødt

Bestyrelsen